UPOZNAJTE NAŠE PROTOČNE BIOLOŠKE PROČISTAČE / BIOPROČIŠĆIVAČE

PROTOČNA TEHNOLOGIJA:
Selektivna komora za sedimentaciju (taložnik):
protočna komora uređaja za pročišćavanje u koju sakupljaju otpadne vode iz kućanstva za biološku
razgradnju. Fekalije pomješane sa aktivnim muljem prelaze kroz otvor na dnu u aeracijsku komoru.
U aeracijskoj komori dolazi do upuhivanja zrak pomoću kompresora preko aerator ugrđenog
na dnu uređaja za pročišćavanje. Aeracijska komora omogućava biološki proces pročišćavanja
otpadne vode pomoću zraka i bakterija. Bakterije imaju dovoljno kisika i hrane iz otpadne vode
koja dolazi iz selektivne komore.
Komora za razdvajanje: Mješavina blata dolazi iz aeracijske komore do komore za razdvajanje gdje
dolazi do razdvajanja bakterija od pročišćene vode. Aktivne bakterije padaju da dno komore za
razdvajanje gdje se ponovno prepumpavaju na početak procesa, a pročišćena voda se ispušta u
okolinu. Mješavina blata se može koristiti kao gnojivo, koje se prazni dvaputa godišnje. Pružamo
stručnu pomoć kod održavanja uređaja za pročišćavanje

Galerija slika:

  Novosti - Sve